PRACA

Zarządzenie nr  4/2018

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

z dnia 13 grudnia 2018 r

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3/2018 o ogłoszeniu konkursu
na stanowisko Głównego Księgowego
w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Radkowie

zarządzam co następuje:

§1.

Uchylam zarządzenie nr 3/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Radkowie.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zarządzenie w formacie PDF


Zarządzenie nr  3/2018

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

z dnia 14 listopada 2018 r

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2017r. poz.862, z 2018r poz.152) oraz  statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

zarządzam co następuje:

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie  w treści ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1. podlega publikacji na stronie internetowej :

www.gorystolowe.info oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.

3. Powołuję komisję do rozstrzygnięcia konkursu na w/w stanowisko w składzie :

 1. Marek Kusiakiewicz –przewodniczący
 2. Wanda Gniwek
 3. Anna Augustyn
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  3/2018

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

z dnia 14.11.2018r

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

I . Nazwa i adres organizatora :

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

ulica Handlowa 11, 57-420 Radków

tel. 74 871 22 61

 1. Przedmiot naboru :

1) Stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

w Radkowie,

2) Zatrudnienie w wymiarze 1 etat,

3) Umowa o pracę na czas określony,

4) W perspektywie umowa o pracę na czas nieokreślony

 

III. Procedura naboru.

Nabór ma charakter dwuetapowy:

Etap I – to  sprawdzanie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z załącznikami

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji,

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

IV. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy publicznych dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz.62 ) :

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. posiada nieposzlakowaną opinię,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 7. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a)   ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia  zawodowe, uzupełniające ekonomiczne, studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości
  c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.V. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem
  a) Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, przeglądarka interentowa), programów Rewizor, Gartyfikant oraz  sprzętu biurowego;
  b) Znajomość obsługi programu „Płatnik”,
  c) Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont;
  d) Znajomość ustawy o : rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, o kodeksie postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeks pracy, ustawy o VAT;
  e) Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
  f) Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;
  g) Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,  dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
  h) Prawo jazdy kat. B,
  i) Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kultura osobista,
  j) Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury

VI. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku  Głównego Księgowego.

 1.  Prowadzenie rachunkowości Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
  w Radkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
 3.  Sporządzanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżąca ich kontrola,
 4.  Sporządzanie  rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych, i prawa podatkowego,
 5.  Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym : dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i rozliczenia projektów dotacyjnych,
 6.  Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz  terminowe ich przekazywanie,
 7.  Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
 8.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym instytucji kultury,
 9.  Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,
 10. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 11. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
 12. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 13. Tworzenie i aktualizowanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury,
 14. Nadzór nad windykacją należności,
 15. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
 16. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
 17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,
 19. Realizacja procedur kontroli zarządczej,
 20. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.

VII. Informacja o warunkach pracy na  stanowisku Głównego Księgowego.

Praca w biurze dwuosobowym w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, 8 godzin dziennie, przy komputerze

VIII. Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys zawodowy z opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej( Dz.U. 1996, nr 62, poz.286 ze zm.)
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 10. Złożenie klauzuli zgody na wykorzystanie wizerunku (wzór klauzuli stanowi załącznik do niniejszego dokumentu)

List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty sporządzone przez kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów :

 1. Termin: do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 15.00
 2. Miejsce : Sekretariat Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie,
  ul. Handlowa 11, 57-420 Radków
 3. Sposób składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie”

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe.

 1. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.
 3. Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będzie   można odebrać osobiście . Nieodebrane w przeciągu miesiąca dokumenty aplikacyjne będą komisyjnie zniszczone.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru, bez podania uzasadnienia.

DOKUMENTY DO POBRANIA (zarządzenie, opis naboru, klauzula)