VI MIĘDZYNARODOWY BIEG NARCIARSKI – REGULAMIN

REGULAMIN
VI MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU NARCIARSKIEGO IM. FRANZA PABLA

Termin zawodów:
Zawody odbędą się w niedzielę 28 stycznia 2018 r.

Start:
11.00 – kat. 1,2,3 – bieg na 100 m, 500 m, 2 km
11.30 – kat. 4 – bieg na 5 km
11.45 – kat. 6 – 12 – bieg główny do 20 km (łyżwa i klasyk)

Miejsce i nazwa zawodów:
Karłów, Gmina Radków, powiat Kłodzko

Cel zawodów:
– szerzenie idei zdrowego stylu życia oraz wiedzy o Franzu Pablu,
– rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim,
– promocja, uatrakcyjnienie i rozwój biegów narciarskich,
– propagowanie aktywnej formy wypoczynku na nartach,
– promocja Gminy Radków jako miejsca sportów zimowych.

Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Ul. Handlowa 11
57-420 Radków

Tel. +48 74 871 22 61
promocja@gorystolowe.info

Współorganizatorzy:
Gmina Radków
Park Narodowy Gór Stołowych

Dyrektor Biegu:
Marek Kusiakiewicz – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Technika:
Biegi rozgrywane będą techniką klasyczną i dowolną.

Trasa:
Dystanse i trasa zawodów są różne dla każdej z kategorii wiekowych. Informacje o trasie znajdują się na stronie:

www.gorystolowe.info zakładka BIEG PABLA -> Trasy

Uczestnictwo:

Bieg ma charakter otwarty, mogą w nim startować amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych. Każdy  uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich.
Każdy z uczestników przy odbiorze numeru startowego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, nie podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do startu,
Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia identyfikacji zawodników oraz ich klasyfikacji w wynikach zawodów.
Zawodnicy wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku w celach marketingowych.
Uczestnicy Biegu oraz imprez towarzyszących ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dzieci i młodzież do 18 roku życia, nie będący zgłoszeni przez kluby sportowe, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w Biegu.
W biegu głównym prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat w 2017 roku.

Kategorie wiekowe i dystanse:
Bieg Główny: klasyk 1*10 km, łyżwa 2*10 km

K6, M6- rocznik 1989-2001
K7, M7- rocznik 1979-1988
K8, M8- rocznik 1969-1978
K9, M9- rocznik 1959-1968
K10, M10- rocznik 1949-1958
K11, M11- rocznik 1948 i starsi
K12, M12- osoby niepełnosprawne

Biegi towarzyszące
K1, M1- przedszkole – dystans do 100 m
K2, M2- klasy I-III – dystans do 500 m*
K3, M3- klasy IV-VI – dystans do 2,0 km
K4,M4- gimnazjum – dystans do 5,0 km

Długości tras uzależnione są od warunków pogodowych (grubości pokrywy śnieżnej) i mogą ulec zmianie.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA IMPREZY Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW POGODOWYCH (ZA MAŁA POKRYWA ŚNIEŻNA). W SYTUACJI GDY WARUNKI ATMOSFERYCZNE NIE POZWOLĄ NA ORGANIZACJĘ BIEGU, ORGANIZATOR DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ROZEGRANIA BIEGU TRADYCYJNEGO.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać osobiście, pisemnie lub elektronicznie po wypełnieniu odpowiedniego formularza.

Zgłoszenia pisemne należy przesłać na adres Organizatora do dnia 22.01.2018 r. (data wpływu do Organizatora). Na kopercie prosimy dopisać : VI Bieg Pabla

Zgłoszenia elektroniczne należy wysyłać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.gorystolowe.info zakładka BIEG PABLA -> Zgłoszenia do dnia 23.01.2018 r.

Zgłoszenia osobiste- w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, przy ulicy Handlowej 11, poniedziałek-piątek od 8.00 -15.00, najpóźniej do dnia 22.01.2018 r.

W Biurze Zawodów- Wypożyczalnia Nart Biegowych, Karłów 6a w dniu 28.01.2018 r. do godz. 9.30
Numery startowe wydawane będą w Biurze Zawodów w dniu zawodów, tj. 28.01.2018 r. w godz. 7.30-10.30

LIMIT ZGŁOSZEŃ – 300 ZAWODNIKÓW W BIEGU GŁÓWNYM

Opłaty startowe:

Opłata startowa 30zł dotyczy osób, które startują w kategoriach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zawodnicy startujący w kategoriach 1,2,3,4 z Gminy Radków zwolnieni są z opłat, pozostali startujący w kategoriach 1,2,3,4 wnoszą opłatę w wysokości 10zł.

Opłata startowa wynosi 30zł dla wpłaty przelewem do dnia 18.01.2018r.

Opłata startowa wynosi 30zł dla wpłat osobistych w siedzibie Organizatora tj. ul. Handlowa 11, Radków

Opłata startowa wynosi 50zł dla wpłat gotówkowych w dniu zawodów tj. 28.01.2018r.

Opłata startowa wynosi 10 zł dla dzieci i młodzieży spoza Gminy Radków

Konto bankowe dla wpłat przelewem:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
57-420 Radków ul. Handlowa 11

BANK PEKAO SA
88 1240 3464 1111 0010 2699 9958

tytułem: VI Bieg Pabla – opłata startowa

Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić przy odbiorze numeru startowego!

Osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, ul. Handlowa 11, do 22.01.2018r. do godz. 15.00

W Biurze Zawodów w dniu startu tj. 28.01.2018r. w godz. 7.30 – 9.30

Świadczenia w ramach udziału w zawodach:
Numer startowy (do zwrotu po Biegu)
Oznaczenie trasy
Pomiar czasu
Obsługa sędziowska
Obsługa w Biurze Zawodów
Ciepła herbata + ciepły posiłek
Pamiątkowy medal dla uczestników biegu głównego i biegów towarzyszących.
Ubezpieczenie NNW

Uwaga: Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób, które dokonają zgłoszenia udziału po 22.01.2018r.

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej, za udział w biegu przewidziane są medale pamiątkowe.
W klasyfikacji generalnej, za zajęcie miejsca I-III przewidziane są okazjonalne trofea, osobno dla kategorii kobiet i mężczyzn w obydwóch stylach biegu (łyżwa i klasyk)
W każdej kategorii wiekowej, za zajęcie miejsca I-III przewidziane są okazjonalne statuetki osobno dla kategorii kobiet i mężczyzn w obydwóch stylach biegu (łyżwa i klasyk)

Jury zawodów:
W sprawach nie opisanych w Regulaminie Biegu, decyduje Jury w składzie:

Przedstawiciel Organizatora
Dyrektor Biegu
Sędzia Główny Biegu

Wypożyczenia sprzętu:
Istnieje możliwość wypożyczenia nart biegowych w Wypożyczalni Nart Biegowych w Karłowie. Ilość kompletów ograniczona.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania porządku.
W rażących przypadkach brak kultury osobistej oraz braku zasad fair play, Organizator wraz z Jury Biegu ma prawo dyskwalifikacji zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podania przyczyn.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – POBIERZ