VII MIĘDZYNARODOWY BIEG NARCIARSKI – REGULAMIN

REGULAMIN
VII MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU NARCIARSKIEGO IM. FRANZA PABLA

Termin zawodów:
Zawody odbędą się w sobotę 2 lutego 2019 r.

Start:
11.00 – kat. 1,2,3 – bieg na 100 m, 500 m, 2 km
11.30 – kat. 4 – bieg na 5 km
11.50 – kat. 6 – 12 – bieg główny 20 km – technika dowolna
12:00 – kat. 6-12 – bieg główny 10km – technika klasyczna

Miejsce zawodów:
Karłów, Gmina Radków, powiat Kłodzki

Cel zawodów:
– szerzenie idei zdrowego stylu życia oraz wiedzy o Franzu Pablu,
– rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim,
– promocja, uatrakcyjnienie i rozwój biegów narciarskich,
– propagowanie aktywnej formy wypoczynku na nartach,
– promocja Gminy Radków jako miejsca sportów zimowych.

Organizator:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Handlowa 11
57-420 Radków

Tel. +48 74 871 22 61
promocja@gorystolowe.info

Współorganizatorzy:
Gmina Radków
Park Narodowy Gór Stołowych

Dyrektor Biegu:
Marek Kusiakiewicz – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Technika:
Biegi rozgrywane będą techniką klasyczną i dowolną.

Trasa:
Dystanse i trasa zawodów są różne dla każdej z kategorii wiekowych. Informacje o trasie znajdują się na stronie:

www.gorystolowe.info zakładka BIEG PABLA -> Trasy

Uczestnictwo:

Bieg ma charakter otwarty, mogą w nim startować amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych. Każdy  uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich.
Każdy z uczestników przy odbiorze numeru startowego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, nie podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do startu,
Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do przeprowadzenia identyfikacji zawodników oraz ich klasyfikacji w wynikach zawodów.
Zawodnicy wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku w celach marketingowych.
Uczestnicy Biegu oraz imprez towarzyszących ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dzieci i młodzież do 18 roku życia, nie będący zgłoszeni przez kluby sportowe, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w Biegu.
W biegu głównym prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat w 2018 roku.

Kategorie wiekowe i dystanse:
Bieg Główny: technika klasyczna 1*10 km,  technika dowolna 2*10 km

K6, M6- rocznik 1990-2002
K7, M7- rocznik 1980 – 1989
K8, M8- rocznik 1970-1979
K9, M9- rocznik 1960-1969
K10, M10- rocznik 1948-1959
K11, M11- rocznik 1947 i starsi
K12, M12- osoby niepełnosprawne

Biegi towarzyszące
K1, M1- przedszkole – dystans do 100 m
K2, M2- klasy I-III – dystans do 500 m*
K3, M3- klasy IV-VI – dystans do 2,0 km
K4,M4- klasy VII, VIII i gimnazjum – dystans do 5,0 km

Długości tras uzależnione są od warunków pogodowych (grubości pokrywy śnieżnej) i mogą ulec zmianie.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA IMPREZY Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW POGODOWYCH (ZA MAŁA POKRYWA ŚNIEŻNA). W SYTUACJI GDY WARUNKI ATMOSFERYCZNE NIE POZWOLĄ NA ORGANIZACJĘ BIEGU, ORGANIZATOR DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ROZEGRANIA BIEGU TRADYCYJNEGO.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać osobiście, pisemnie lub elektronicznie po wypełnieniu odpowiedniego formularza.

Zgłoszenia pisemne należy przesłać na adres Organizatora do dnia 18.01.2019 r. (data wpływu do Organizatora). Na kopercie prosimy dopisać : VII Bieg Pabla

Zgłoszenia elektroniczne należy wysyłać do dnia 29.01.2019 poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.gorystolowe.info zakładka BIEG PABLA

Zgłoszenia osobiste- w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, przy ulicy Handlowej 11, poniedziałek-piątek od 8.00 -15.00, najpóźniej do dnia 29.01.2019 r.

W Biurze Zawodów- Wypożyczalnia Nart Biegowych, Karłów 6a w dniu 2.02.2019 r. do godz. 9.30
Numery startowe wydawane będą w Biurze Zawodów w dniu zawodów, tj. 2.02.2019 r. w godz. 7.30-10.30

LIMIT ZGŁOSZEŃ – 300 ZAWODNIKÓW W BIEGU GŁÓWNYM

Opłaty startowe:

Zawodnicy startujący w kategoriach 1,2,3,4 z Gminy Radków zwolnieni są z opłat, pozostali startujący w kategoriach 1,2,3,4 wnoszą opłatę w wysokości 10zł: przelewem, w siedzibie Organizatora ul. Handlowa 11, Radków lub w dniu zawodów.

Opłata startowa według poniższych wytycznych dotyczy osób, które startują w kategoriach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Opłata startowa wynosi 30zł dla wpłaty przelewem oraz w siedzibie Organizatora ul. Handlowa 11, Radków do dnia 18.01.2019r.

Opłata startowa wynosi 40zł dla wpłat przelewem oraz w siedzibie Organizatora tj. ul. Handlowa 11, Radków w dniach 21-31.01.2019

Opłata startowa wynosi 50zł dla wpłat gotówkowych w dniu zawodów tj. 2.01.2019r. w godzinach 7:00 – 9:30

Opłata startowa wynosi 10 zł dla dzieci i młodzieży spoza Gminy Radków

Konto bankowe dla wpłat przelewem:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
57-420 Radków ul. Handlowa 11

BANK PEKAO SA
88 1240 3464 1111 0010 2699 9958

tytułem: VII Bieg Pabla – opłata startowa

Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić przy odbiorze numeru startowego!

Świadczenia w ramach udziału w zawodach:
Numer startowy i plastron (do zwrotu po Biegu)
Oznaczenie trasy
Pomiar czasu
Obsługa sędziowska
Obsługa w Biurze Zawodów
Ciepła herbata + ciepły posiłek
Pamiątkowy medal dla uczestników biegu głównego i biegów towarzyszących.
Ubezpieczenie NNW

Uwaga: Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób, które dokonają zgłoszenia udziału po 29.01.2019r.

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej, za udział w biegu przewidziane są medale pamiątkowe.
W klasyfikacji generalnej, za zajęcie miejsca I-III przewidziane są okazjonalne trofea, osobno dla kategorii kobiet i mężczyzn w obydwóch stylach biegu (dowolna i klasyczna)
W każdej kategorii wiekowej, za zajęcie miejsca I-III przewidziane są okazjonalne statuetki osobno dla kategorii kobiet i mężczyzn w obydwóch stylach biegu (łyżwa i klasyk)

Jury zawodów:
W sprawach nie opisanych w Regulaminie Biegu, decyduje Jury w składzie:

Przedstawiciel Organizatora
Dyrektor Biegu
Sędzia Główny Biegu

Wypożyczenia sprzętu:
Istnieje możliwość wypożyczenia nart biegowych w Wypożyczalni Nart Biegowych w Karłowie. Ilość kompletów ograniczona.

Postanowienia końcowe:
Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania porządku.
W rażących przypadkach brak kultury osobistej oraz braku zasad fair play, Organizator wraz z Jury Biegu ma prawo dyskwalifikacji zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podania przyczyn.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Wszelkie roszczenia dotyczące błędnego zinterpretowania wyników będą przyjmowane po ich wywieszeniu do chwili rozpoczęcia ceremonii dekoracji i zakończenia zawodów.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – POBIERZ