Konkurs plastyczny – “Kolory zimy”

„Kolory zimy”

Gminny konkurs plastyczny

 

  1. ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

  1. Handlowa 11

57-420 Radków

tel:  74 871 22 61

e-mail: promocja@gorystolowe.info

 

  1. CELE KONKURSU:

– rozbudzenie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży

– rozwijanie fantazji i wyobraźni twórczej inspirowanej aktualną porą roku

– popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

– wzbogacenie warsztatu plastycznego

– ujawnienie talentów i promocja młodych twórców.

 

  1. KATEGORIE WIEKOWE:

Konkurs adresowany jest do poszczególnych grup wiekowych:

– żłobkowej

– przedszkolnej

– szkolnej I – III

– szkolnej IV- VI

– gimnazjum

 

  1. WARUNKI KONKURSU:

– Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź na temat konkursu.

Technika:     malarstwo (olejne, temperowe, akrylowe, akwarelowe,  pastel i inne),

grafika, techniki własne i mieszane (kolaż).

Format:     A4, A3, praca płaska.

– Konkurs obejmuje prace płaskie, nie obejmuje prac przestrzennych.

– Każdy uczestnik konkursu powinien na odwrocie opatrzyć pracę odpowiednią metryczką, wypełnioną drukowanymi

literami z następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, klasa do której uczęszcza, telefon,

pełna nazwa placówki wraz z adresem i numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego (nauczyciela).

 

  1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC:

– Prace należy dostarczyć do 6 lutego 2017r. na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

w Radkowie przy ul. Handlowej 11, 57-420 Radków.

– Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez komisję.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych, dostarczonych prac, powstałych w trakcie

transportu.

– Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji,

i ekspozycji na wystawie.

– Nadesłanie, dostarczenie pracy i jej podpisanie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści

Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

 

  1. KRYTERIA OCENY:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– interpretacja własna tematu

– estetyka wykonania pracy, walory artystyczne

– warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką

 

  1. NAGRODY:

– Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie

się 8 lutego 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie o godz. 17:00.

– Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II, III), które zostaną

uhonorowane pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.

– Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.

– Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

– O przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach organizator konkursu powiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem   odrębnego pisma.