Gminny konkurs plastyczny – „Pisanka Wielkanocna”

„Pisanka Wielkanocna”

Gminny konkurs plastyczny

 

  1. ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

  1. Handlowa 11

57-420 Radków

tel:  74 871 22 61

e-mail: promocja@gorystolowe.info

 

  1. CELE KONKURSU:

– Rozwijanie i doskonalenie kreatywności artystycznej dzieci i młodzieży.

– Popularyzacja działań artystycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych form plastycznych.

– Rozwijanie zainteresowania młodzieży naszą tradycją i kulturą.

– Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.

– Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

– Ujawnienie talentów i promocja młodych twórców.

 

  1. KATEGORIE WIEKOWE:

Konkurs adresowany jest do poszczególnych grup wiekowych:

– żłobkowej

– przedszkolnej

– szkolnej I – III

– szkolnej IV- VI

– gimnazjum

– inne

 

  1. WARUNKI KONKURSU:

– Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź na temat konkursu.

– Grupa żłobkowa wykonuje prace grupowe, natomiast każdy uczestnik z grupy przedszkolnej

i szkolnej wykonuje prace indywidualne.

– Prace należy wykonać w formie przestrzennej z materiałów ekologicznych.

– Konkurs nie obejmuje prac płaskich.

– Wielkość pracy dowolna.

– Do pracy musi być przyklejona metryczka, wypełniona drukowanymi literami z następującymi

danymi: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, klasa do której uczęszcza, telefon, pełna nazwa

placówki wraz z adresem i numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego (nauczyciela).

-Prace nie podpisanie nie będą brać udziału w konkursie.

 

  1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC:

– Prace należy dostarczyć do 24 marca 2017r. do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie przy ul. Handlowej 11, 57-420 Radków.

– Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez komisję.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych, dostarczonych prac, powstałych w trakcie transportu.

– Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

– Nadesłanie, dostarczenie pracy i jej podpisanie jest równoznaczne z zapoznaniem się

i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych przez Organizatora konkursu.

 

  1. KRYTERIA OCENY:

– zgodność z tematem

– interpretacja własna tematu

– walory artystyczne

– kompozycja

– warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybraną techniką

– znajomość tradycji

 

  1. NAGRODY:

– Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie

się 2 kwietnia 2017r. na Jarmarku Wielkanocnym w Hali Sportowej w Ścinawce Średniej.

– Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II, III), które będą

uhonorowane nagrodami.

– Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.

– Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.